بچه های بدشانس

پدر و مادر سه کودک به طرز مشکوکی کشته می شوند. این سه که هرکدام مهارت ویژه ای دارند و پدر و مارد ثروتمندی هم داشته اند سرنوشتی نامشخص دارند تا اینکه...

در حال مشاهده سریال ها.